Šta je ?

Rekonstrukcija prevodnice Bezdan

Prevodnica u Bezdanu izgradjena je 1856. god. i prvi je objekat u Evropi gde je primenjeno podvodno betoniranje. Fabrika betona bila je organizovana na samom gradilištu, a betoniranje je trajalo neprekidno danju i noću 90 dana. Prevodnica ima dva para dvokrilnih kapija na oba kraja komore. Ne koristi se kao prevodnica od 1995. god. već služi samo za potrebe odbrane od velikih voda Dunava. Projektom BABECA biće izvršena rekonstrukcija prevodnice i vraćena njena prvobitna funkcija.

Rekonstrukcija prevodnice i ustave Šebešfok

Prevodnica Šebešfok je izgradjena 1875. godine. Široka je 9,5 m, komora između donje i gornje glave prevodnice nije ozidana već je ostavljen trapezni zemljani kanalski profil. Ima dva para dvokrilnih kapija okrenutih tako da omogućavaju plovidbu samo u slučaju viših vodostaja u kanalu Baja –Bezdan u odnosu na kanal Bezdan – Bačko Gradište. Regulisanje protoka iz kanala Baja – Bezdan ostvarivano je pomoću otvora sa obe strane donje kapije koji su se po potrebi otvarali i zatvarali. Prevodnici Šebešfok je izgradnjom Hidrosistema DTD promenjena namena i sada funkcioniše kao sigurnosna ustava. Projekat BABECA predvidja rekonstrukciju i vraćanje u funkciju ovog objekta.

Izmuljivanje kanala Baja-Bezdan

Kanal je izgradjen u periodu od 1870. do 1875. godine pomoću akcionarskog kapitala, uglavnom engleskog, kojeg je prikupio general Stevan Tir. Dužina kanala iznosi 44,8 km, od čega se 32,2 km nalazi na mađarskoj, a 10,6 km na srpskoj teritoriji dok je državna granica dužine 2 km povučena u koritu Kanala. Prvobitna namena Kanala je bila da iz Dunava gravitaciono snabdeva vodom plovnu kanalsku mrežu u Bačkoj i da omogući prevoz robe vodenim putem. Na prelazu između XIX i XX veka proširena mu je namena i za prijem suvišnih unutrašnjih voda. U skladu sa revizijom Plana upravljanja slivovima (VGT2) Republike Mađarske, na osnovu analize statusa vode, kanal Baja–Bezdan ocenjen je 'slabom' ocenom. Korito kanala Baja–Bezdan zaraslo je biljkama, posebno u okolini naselja Batmonoštor i Nađbaračka, tako da je izmuljivanje korita na ovim deonicama neophodno. Projektom BABECA povećaće se i ekološki potencijal Kanala.

O projektu

Aktivnosti

Rezultati

Partneri

Direkcija za vodoprivredu Donjeg Podunavlјa

Vidi

JVP „Vode Vojvodine“

Vidi

Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine

Vidi